Privacyverklaring

1. DISCLAIMER

Deze website is eigendom van QUADVO BV
Contactgegevens:
Quadflieg Advocaten
Rijksweg 184
3630 MAASMECHELEN
Tel.: +32 (0) 89 / 21.30.44
e-mail: secretariaat@quadflieg-advocaten.be
Ondernemingsnummer: 0633.843.827

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Oprecht Advocaten & Bemiddelaars bv bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
We leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
We kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. We geven geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
We kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
We verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

2. PRIVACYBELEID

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van huidige en vroegere klanten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten.

Verantwoordelijke voor de verwerking:
Contactgegevens:
Quadflieg Advocaten bv
Meester Pascal QUADFLIEG
Rijksweg 184
3630 MAASMECHELEN
Tel.: +32 (0) 89/21.30.44
e-mail: secretariaat@quadflieg-advocaten.be
Ondernemingsnummer: 0633.843.827

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we:
Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met je hebben:
Voornaam/Achternaam/ Geslacht/Geboortedatum/Geboorteplaats/
Straatnaam/Postcode/Woonplaats/Telefoonnummer (mobiel en vast)/Emailadres/
Rijksregisternummer/IP-adressen/bankrekeningnummer/KBOnummer/
Beroep/Opleiding/Migrantenstatuut/

Bijzondere persoonsgegevens: Godsdienst of levensovertuigingen/Politieke voorkeur/Seksueel leven/Lidmaatschap vakbond/Gezondheid/Strafrechtelijk verleden

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

  • Met jouw toestemming (art 6a GDPR): om je vraag te kunnen behandelen wanneer je ons vragen stelt via onze website, mail of telefoon.
  • Voor het uitvoeren van de overeenkomst (art 6b GDPR): voor het uitvoeren van de opdracht, het algemene klantenbeheer, incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden), voor boekhoudkundige doeleinden.
  • Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6c GDPR): fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kunnen het verwerken van gegevens vereisen en het bewaren of doorgeven ervan aan de bevoegde overheden.
  • In kader van ons gerechtvaardigd belang (art 6f GDPR)

Kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?
In volgende gevallen kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

  • Aan onze onderaannemers wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. In dat geval kunnen deze derden je gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen
  • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen

Doorgave buiten de EER
Je persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de EER (= EU+Noorwegen+Ijsland+Liechtenstein)

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en je privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
Je hebt:
recht op toegang/inzage; recht op verbetering; recht op wissing; recht op beperking van de verwerking; recht op overdraagbaarheid; recht op bezwaar tegen verwerkingen op basis van een gerechtvaardigd belang, verwerkingen voor direct marketing en profiling, en verwerkingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden die niet in het algemeen belang zijn; recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

We houden van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan. Privacyverklaring.